ZWIĄZEK FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU

Wybory, niedziela, 13 października 2019 r

Koleżanki i Koledzy,

przyjaciele i sympatycy, wszyscy czytający,

 

zbliża się czas ważnego wyboru, niedziela, 13 października 2019 r, na którą zarządzono wybory parlamentarne.

Chyba nigdy wcześniej nasza aktywność, mądrość i odwaga cywilna nie miały tak dużego wpływu na trwałość i jakość fundamentów Polski, w tym przede wszystkim na przestrzeganie zapisów Konstytucji RP oraz zasad: indywidualnej odpowiedzialności i praw nabytych.

Przekłada się to na nasze godne życie, bez nieuprawnionego, haniebnego dla każdego "borowika" piętna zdrajcy Ojczyzny, której zawsze bezwarunkowo,
z własnego wyboru służyliśmy, zapewniając bezpieczeństwo najważniejszym osobom i obiektom w państwie.

Z racji wykonywanych zadań znamy i rozumiemy mechanizm sprawowania władzy i jej utrzymania. Apelujemy zatem, nie pozwólmy na dzielenie naszego środowiska i wielu innych  grup społecznych na dobrych i złych, starych oprawców i młodych patriotów, pierwszy i drugi sort.

Polska jest naszą wspólną Ojczyzną. Solidarnie działajmy, również poprzez udział  w wyborach parlamentarnych, na rzecz dobra jednostki, ale też na rzecz dobra wspólnego, w tym dobrego imienia naszej formacji.

 

Koleżanki i Koledzy,

przyjaciele i sympatycy, wszyscy czytający,

 

dążenie do prawdy to ciężka praca wymagająca odwagi. Odwagi i poświęcenia, w służbie dla Polski w BOR, nigdy nam nie brakowało. Nadchodzące wybory parlamentarne, to może być ostatnia szansa i możliwość na zabranie przez nas głosu.

Idźmy wszyscy do wyborów i głosujmy. Namawiajmy do tego członków naszych rodzin, znajomych i przyjaciół.

 

Głosujmy w imię prawdy, sprawiedliwości i demokracji !

Nasz głos ma znaczenie ! 

 

 

                                                                                     Zarząd i Rada

                                                                          Związku Funkcjonariuszy 

                                                                              Biura Ochrony Rządu

APEL WYBORCZY FSSM RP

VII Memoriał im. Pułkownika Jarosława Florczaka,
naszego Kolegi ze służby, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski

Szanowne Koleżanki i Koledzy !!!.
 
Gorąco zapraszamy na Uroczyste Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości, które odbędą się w dniu 8 listopada 2018 r. na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Rozpoczęcie o godz. 10.00 uroczystą Mszą Św. Za Ojczyznę, w intencji wszystkich poległych oraz pełniących służbę dla Rzeczypospolitej, koncelebrowaną przez Biskupa Polowego gen. Józefa Guzdka. Godz. 12.00 uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Włączmy się gremialnie do inicjatywy żołnierzy i funkcjonariuszy.

Bądźmy tam razem – z rodzinami i przyjaciółmi.

Szczegółowy program uroczystości poniżej.

 

APEL GENERAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, 08.10.2018 r.


Jako żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych przysięgaliśmy lub ślubowaliśmy walczyć                 o niepodległość i suwerenność Ojczyzny, strzec konstytucyjnego porządku, stać na straży bezpieczeństwa obywateli.

            Jako dowódcy i szefowie służb mundurowych, generałowie i admirałowie szczególnie dobrze rozumiemy, co znaczy służyć wiernie Narodowi Polskiemu, czym jest interes Państwa Polskiego i jakie jest znaczenie słów „Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”. My to wiemy bo było to treścią naszej służby i sensem naszego życia. Dlatego z tak ogromnym niepokojem obserwujemy dzielenie społeczeństwa polskiego, niszczenie systemu bezpieczeństwa narodowego.

W ostatnich latach dyskredytuje się dorobek pokoleń poprzedników, którzy odbudowali, tworzyli  współczesną  Rzeczpospolitą   Polską  i   zapewnial  i  Jej   bezpieczeństwo.  Tworzy  się  głębokie  podziały    w społeczeństwie i instytucjach stanowiących filary bezpieczeństwa tj. siłach zbrojnych i służbach mundurowych.

Opowiadamy się za obiektywnym przekazem prawdy historycznej, ciągłością działania państwa i jego służb. Pomimo deklarowanych znaczących środków na obronność i bezpieczeństwo postępuje jego demontaż. Instytucje  bezpieczeństwa  państwa  są  upolityczniane,  doświadczonych  i  dobrze  wyszkolonych  żołnierzy   i funkcjonariuszy zastępuje się często niekompetentnymi ale lojalnymi wobec partii rządzącej. Wiele środków wydawanych jest na cele, które w niczym nie poprawiają bezpieczeństwa państwa i obywateli. Pozycja Polski    w NATO jest osłabiana a wiarygodność we wspólnocie europejskiej roztrwaniana. Siły zbrojne są modernizowane w sposób niewystarczający, tracą swoją gotowość i mobilność.

            Jako byli dowódcy i szefowie służb mundurowych apelujemy do:

- Prezydenta RP o zablokowanie procesu demontażu systemu bezpieczeństwa narodowego, zaprzestanie dzielenia Polaków, korzystanie z mądrości dorobku Unii Europejskiej i NATO jako gwarantów bezpieczeństwa     i rozwoju Rzeczypospolitej,

Wszystkich  Obywateli  Rzeczypospolitej,  o  mądrość,  rozwagę,  rzetelną  i  uczciwą  interpretację  historii,  o  patrzenie  w przyszłość a nie rozdrapywanie ran i dzielenie społeczeństwa,

- Emerytowanych Żołnierzy i Funkcjonariuszy o aktywne włączanie się w życie publiczne, udział                  w wyborach, wspieranie kandydatów  reprezentujących  nasze  środowiska.  Nikt  nie  ma  prawa  pozbawiać  Was dumy z tego co zrobiliście dla Polski i Polaków. To, że dzisiaj Polska jest bezpiecznym krajem to Wasza zasługa,

naszych  Koleżanek  i  Kolegów  pełniących  służbę  –  o  przypomnienie  roty  ślubowania  lub  przysięgi i ponowne przeczytanie Konstytucji RP. Pamiętajcie, że politycy przychodzą i odchodzą a Wy pozostajecie. Wasza służba będzie oceniana, służycie Narodowi Polskiemu. Pamiętajcie – warto być przyzwoitym. Polska jest jedna!

 

KONWENT GENERAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Prezes Klubu Generałów Wojska Polskiego

Gen. bryg. pilot w st. spocz. Roman Harmoza

 

Prezes Stowarzyszenie Generałów Policji RP

Nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki

 

Dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej

Gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych

 

Prezes Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej RP

Gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz

 

W imieniu generałów Biura Ochrony Rządu

Gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor

 

W imieniu generałów służb specjalnych – Przewodniczący  Rady  Fundacji Pomocy Funkcjonariuszom i Pracownikom UOP i ABW

Gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk

 

W imieniu generałów Służby Więziennej

Gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak

 

W imieniu generałów Służby Celnej

Nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica


KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA ŚRODOWISK GENERALSKICH

W  dniu  27  września  2018  roku  w  Warszawie  odbyło   się   spotkanie  reprezentantów  środowisk  generalskich  żołnierzy  i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, którym Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej nadali te zaszczytne stopnie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele:

 • Klubu Generałów Wojska Polskiego oraz ogniw terenowych stowarzyszeń generalskich,

 • Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej,

 • Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej,

 • cywilnych i wojskowych służb specjalnych (UOP, AW, ABW, WSI, SWW, SKW),

 • Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,

 • Służby Więziennej,

  - Służby Celnej.
Zgromadzeni generałowie wyrazili następujące stanowisko:


 1. W

  trosce  o  bezpieczeństwo  Polski  i Polaków  wyrażamy niepokój z  powodu pogłębiających się podziałów w  społeczeństwie i instytucjach stanowiących podstawy państwa tj. siłach zbrojnych i służbach mundurowych. Opowiadamy się za obiektywnym przekazem  prawdy  historycznej,  uznaniem  ciągłości działania Państwa i jego służb, które w każdych warunkach ustrojowych i politycznych dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa i zapewnienie funkcjonowania Państwa. Dzisiejsze, wysokie bezpieczeństwo naszych obywateli to zasługa wielu pokoleń funkcjonariuszy i żołnierzy uczciwie służących Ojczyźnie.
 2. Wypracowane długoletnią służbą świadczenia emerytalne i rentowe wszystkich służb mundurowych i ich rodzin uważamy za nienaruszalne. Obniżanie tych świadczeń może następować wyłącznie na drodze indywidualnych, prawomocnych rozstrzygnięć  w procesach sądowych, po wcześniejszym przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, z zachowaniem prawa do obrony, stosownie do obowiązujących gwarancji konstytucyjnych.
 3. Dostrzegamy potrzebę ściślejszej współpracy wszystkich środowisk i organizacji reprezentujących formacje mundurowe. Deklarujemy wspólne działania w kluczowych obszarach dotyczących naszych środowisk i szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. W tym celu powołujemy Konwent Generałów Rzeczypospolitej Polskiej, w skład którego wejdą reprezentanci organizacji generalskich wszystkich służb mundurowych. Konwent i organizacje generalskie rekomendują wspieranie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jako najszerszej reprezentacji środowisk służb mundurowych. Na poziomach lokalnych zachęcamy wszystkich byłych żołnierzy i funkcjonariuszy do większej integracji, wspólnych spotkań, wzajemnej  pomocy.  Szczególną  rolę  w  działalności  „ku  dobru  wspólnemu”  upatrujemy  w aktywności byłych przełożonych i dowódców.
 4. Zachęcamy wszystkich emerytów i rencistów sił zbrojnych i służb mundurowych do większej aktywności w życiu politycznym. Warto kandydować i włączać się w prace samorządu terytorialnego czy parlamentu ale wyłącznie z list ugrupowań, którym bliskie jest demokratyczne państwo prawa.  Byłym żołnierzom i funkcjonariuszom aktywnie reprezentującym nasze środowiska deklarujemy jak najdalej idące wsparcie.


APEL III KONGRESU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUDUROWYCH RP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zbliżają się kolejne wybory do organów samorządu terytorialnego. Wybory te wpisały się na trwałe w polski krajobraz polityczny. Stwarzają one podstawę do rozwoju aktywności społecznej oraz budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Samorząd terytorialny to najlepsza szkoła racjonalnego rządzenia, a wyniki wyborów samorządowych mają bezpośredni wpływ na racjonalne zarządzanie  i gospodarowanie posiadanym majątkiem oraz rozstrzyganie problemów istotnych dla społeczności lokalnych.

Wybory samorządowe mają istotne znaczenie dla charakteru systemu politycznego. Decydują one o sile najważniejszych formacji politycznych, które posiadając silną reprezentację w samorządzie będą walczyć o władze na szczeblu centralnym. Wybory te mają fundamentalne znaczenie dla demokracji i w największym stopniu decydują o jakości życia każdego obywatela.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Tegoroczne wybory samorządowe mają znaczenie szczególne. Ich wynik będzie miał istotny wpływ na wynik wyborów parlamentarnych. Sytuacja ta nakłada szczególne obowiązki na wszelkie ogniwa Federacji oraz na poszczególnych ich członków.

Zaangażowanie członków stowarzyszeń tworzących Federację w wyborach samorządowych  to nie tylko wysoka frekwencja przy urnach. Nawiązujmy kontakty z lokalnymi komitetami i wyborczymi, włączajmy się do ich pracy oraz wchodźmy do ich struktur. Zgłaszajmy kandydatów mających realne szanse na wybór do organów samorządu. Głosujmy na kandydatów popierających interesy emerytów i rencistów służb mundurowych.

Nawiązujmy współpracę z Komitetami Koordynacyjnymi  Służb Mundurowych. Zgłaszajmy wspólnych kandydatów do komisji wyborczych, mężów zaufania oraz członków zespołów monitorujących przebieg wyborów.

Każde stowarzyszenie – członek Federacji powinno podjąć działania w celu przekonania swych członków, że udział w wyborach samorządowych to obowiązek każdego z nich.

Każdemu członkowi stowarzyszenia – członka Federacji powinno przyświecać hasło: „Nie siedź w domu, idź na wybory, wybierz kandydatów, którzy będą reprezentować Ciebie”.

Oddajmy głos na ludzi mądrych i odważnych, uczciwych i sprawiedliwych, którzy po uzyskaniu mandatu stanowić będą o sile samorządu lokalnego.

III KONGRES FSSM

WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW ZWIĄZKU FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU

W dniu 22 marca 2018 roku odbyło się Walne zebranie Członków ZFBOR. W zakładce Galeria możemy obejrzeć zdjęcia z obrad. Zapraszamy do oglądania.

KONIEC AKCJI ZBIERANIA PODPISÓW

obywatelska inicjatywa ustawodawcza 11 stycznia 2018 Złożenie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w Kancelarii Sejmu ĆWIERCI MILIONA podpisów poparcia dla "naszego" projektu ustawy usuwającej z polskiego systemu prawnego zapisy ustawy represyjnej zakończyło akcję ich zbierania. W związku z tym, zakończył pracę także nasz Punkt Konsultacyjny dedykowany tej akcji. Aktualny pozostaje adres e-mailowy zespol.prawny@fssm, pod który mozna zgłaszac problemy natury prawnej. Oczywiście KIU działa dalej, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia przez Sejm RP dalszych losów złożonego projektu. Przy okazji informujemy, że pierwsze zdjęcia z dzisiejszej manifestacji poparcia dla KIU FSSM RP pod Sejmem znajdują się w Galerii (Strona Główna/ Na skróty/ Galeria) a w zakładce W MEDIACH, umieściliśmy linki do filmu nakręconego przez działaczy Obywateli RP.

11 STYCZNIA ZAPRASZAMY POD SEJM WSZYSTKICH PRZECIWNIKÓW DZIAŁAŃ "DOBREJ ZMIANY"

W dniu 11 stycznia br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP złoży w Kancelarii Sejmu RP zebrane przez nas, naszych przyjaciół i sympatyków, podpisy obywateli niegodzących się na bezprawne odbieranie byłym funkcjonariuszom służb mundurowych słusznie nabytych praw emerytalnych. Wiele osób nie wierzyło w to, że uda się zebrać wymagane prawem 100 000 podpisów. Tymczasem jest ich już ponad 200 000! Tak naprawdę ich dokładną liczbę poznamy dopiero 11 stycznia, ponieważ kolejne wciąż spływają do biura Federacji, gdzie są weryfikowane i liczone.

Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w
dniu 14 lipca o godzinie 11.00 w Warszawie ul. Marszałkowska 115 (aula Pedagogium) odbędzie się spotkanie emerytów zainteresowanych zmianą represyjnej ustawy emerytalnej z grudnia 2016 oraz tych, którym na sercu leżą losy Państwa zawłaszczanego przez PiS.

Zarząd ZF BOR
e-mail: biuro@zfbor.pl
WWW: www.zfbor.pl
tel. 668 948 714


Koleżanki i Koledzy


Informujemy, że Uchwałą Nr 24/II/2017 Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w dniu 19 czerwca 2017 r. przyjął
w skład członków zwyczajnych Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i weszła
w życie z dniem podjęcia. 
Ponadto Członkowie Zarządu FSSM RP zaaprobowali włączenie Prezesa ZFBOR Ryszarda Górana jako obserwatora do prac w Zarządzie Federacji. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.


Z pozdrowieniami
Zarząd ZF BOR
e-mail: biuro@zfbor.pl
WWW: www.zfbor.pl
tel. 668 948 714